Oferta de feina: Tècnic/a de medi ambient

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca el procés d’un tècnic/a de medi ambient mitjançant concurs de mèrits (Convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada d’acord amb la disposició addicional sisena i vuitena de la llei 20-2021 de 28 de desembre de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública)

Denominació del lloc: Tècnic/a de medi ambient
Règim: laboral
Tipus de contracte: fix
Grup: A2
Modalitat de selecció: concurs de mèrits (Llei 20/2021)
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb cap de setmana i/o festius.

Les tasques i funcions del lloc de treball són:

 • Coordinació dels serveis municipals amb relació al comportament mediambiental.
 • Implantació de la normativa mediambiental aplicable al municipis consorciats.
 • Controlar i fer el seguiment dels vectors ambientals en el marc dels municipis
  consorciats.
 • Controlar i fer el seguiment de la gestió del verd urbà dels municipis consorciats.
 • Gestionar i fer el seguiment dels recursos naturals i dels projectes públics i privats
  amb incidència potencial sobre aquests recursos: boscos, parcs, torrents, espais agrícoles,
  corredors verds, etc.
 • Potenciar polítiques de mobilitat sostenible.
 • Potenciar i aplicar programes d’educació i comunicació ambiental adreçats a la
  població en general i a col·lectius específics.
 • Informar i assessorar als ajuntaments Consorciats en matèria de medi ambient i
  desenvolupament rural
 • Dissenyar, dirigir i gestionar projectes i programes relacionats amb la sostenibilitat i la
  innovació ambiental promoguts pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Donar suport als ajuntaments consorciats en la gestió de plagues urbanes
 • Dissenyar accions per promoure la correcta gestió dels residus
 • Elaborar documentació i emetre informes preceptius en matèria de medi ambient i
  desenvolupament rural
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

El termini de presentació de sol·licituds serà de deu hàbils comptadors a partir de l’endemà
de la publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, on hi
constarà el número i la data del Butlletí Oficial de la Província en el qual apareixen
íntegrament publicades les bases de la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ

– Convocatòria i bases i del procés de selecció