Microprèstecs pel sector de la restauració i comerços

La Societat de Garantia Recíproca de Catalunya (Avalis SGR) i l’Institut Català de Finances (ICF), amb el recolzament del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya  llancen una línia de micropréstecs de 15.000 euros per donar suport a les micropimes i persones treballadores autònomes de Catalunya afectades per les mesures de tancament temporal decretades per la Generalitat de Catalunya el 15 d’octubre d’enguany. La finalitat de la línia és facilitar la reobertura dels negocis tan aviat sigui possible.

Els préstecs són de 15.000 euros de quantitat fixa per retornar en cinc anys, amb el primer any de carència i amb un tipus d’interès variable (EURIBOR a dotze mesos +1,85%). Això suposa, considerant les condicions actuals de l’EURIBOR, uns costos mensuals aproximats el primer any de 24 euros i una quota de retorn a partir del segon any de 340 euros.

CONDICIONS DELS MICROPRÉSTECS

  • Import fix*: 15.000 euros a rebre pel client
  • Termini de cinc anys, el primer serà de carència, entès com un període on només s’atendran els interessos, i els altres quatre anys, aproximadament 340 euros al mes
  • Tipus d’interès variable: EURIBOR 12 mesos + 1,85%, (revisions anuals)
  • Sense comissions d’obertura, de cancel·lació parcial o total
  • Garantia: aval d’Avalis SGR pel 100% del principal

 CONDICIONS DE L’AVAL

  • Mutualitat, es descomptarà de l’import de l’operació: 200 euros (compra d’una participació d’Avalis de Catalunya, SGR per un sol cop)
  • CAIR (comissió de risc): 0,95% anual

 A QUI S’ADREÇA?

A les micropimes i persones treballadores autònomes de Catalunya afectades econòmicament pel tancament temporal decretat pel Govern de la Generalitat el 15 d’octubre d’enguany, preferentment els sectors de la restauració i comerç, amb especial atenció a les dones treballadores autònomes i empresàries.

Per poder accedir als micropréstecs, cal haver tancat l’any fiscal de 2019 sense pèrdues, estar al corrent de pagament amb les administracions públiques i no tenir incidències al CIRBE o ASNEF. A més, les persones treballadores autònomes han de tenir un mínim d’ingressos de 25.000 € al fiscal de 2019 i, les societats, una facturació mínima de 50.000 €. 

Les societats també hauran de tenir un patrimoni net superior a 12.500 €, amb una ràtio entre el patrimoni net i l’import total del passiu superior al 15% (en cas de no acompliment d’aquests requisits es podrà substituir per aval del soci principal).

TRAMITA EL TEU AVALIS

MÉS INFORMACIÓ AVALIS-ICF RESTAURACIÓ I COMERÇOS