Mesures per Turisme per fer front a la crisi del COVID-19

Convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. Publicada al DOCG número 8112, de 15 d’abril de 20202, ha sortit publicada ORDRE EMC/39/2020. Segons la  RESOLUCIÓ EMC/843/2020. L’objectiu dels ajuts és garantir la continuïtat de l’activitat dels autònoms i microempreses de l’àmbit del turisme afectades econòmicament per la COVID-19, amb una aportació econòmica directa de 2500 €.  Consulteu i tramiteu ajut a l’enllaç. També us podeu adreçar al telèfon 936930271.
Actualitat turística en el següent enllaç podreu trobar informació actualitzada sobre mesures econòmiques, bones pràctiques, informació d’interès relacionada amb el sector turístic i COVID-19
Guia de bones pràctiques per a establiments turístics i treballadors del sector. En aquest enllaç podeu consultar la guia.

Tinc treballadors. Què puc fer?
Primera mesura, Article 13 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
Si tens treballadors amb contractes fixes discontinus podràs aplicar una bonificació del 50% de la quota empresarial de la Seguretat Social sempre que inicien o mantinguin en alta durant els mesos de febrer, març, abril, maig i juny els treballadors contractats de caràcter fix discontinu. Aquesta mesura serà d’aplicació fins el 31 de desembre de 2020.
Puc tramitar un ERTO?
Les empreses que poden presentar un ERTO per força major segons el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social ho explica en una nota al seu espai d’informació i detalla que poden presentar un ERTO per força major les empreses que:

 1. Tant abans com després de la declaració de l’estat d’alarma no els resulti possible desenvolupar la seva activitat per una decisió adoptada per l’administració pública.
 2. Estiguin afectades per raons extraordinàries i urgents vinculades amb el contagi o l’aïllament preventiu (decretat per les autoritats sanitàries).
 3. Es vegin obligades a suspendre la seva activitat com a conseqüència del tancament de locals d’afluència pública, restriccions del transport públic o falta de subministraments que els impedeixi greument continuar amb la seva activitat, sempre que aquestes causes siguin conseqüència del Covid-19.
 4. Amb a questes condicions, quedarien incloses directament les activitats següents detallades en Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l’Estat d’Alarma.

Com puc sol·licitar-ho?
Si tots els treu treballadors estàn adscrits a la comuntat autònom de Catalunya a través del portal canalempresa.
Tinc treballadors malats o confinats pel coronavirus. Com tramito la baixa laboral?
Es considera accident de treball els períodes d’aïllament o contagi provocats pel virus COVID-19. A la data que és declari l’aïllament trobar-se d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social. Reial Decret Llei 6/2020, de 10 de març, article 5.
Com puc fer front als pagaments que tinc?
Líneas de Crèdit COVID-19
Institut Català de Finances (ICF)

* Sol·licitud
Aquesta línia d’avals estarà disponible properament. Si estàs interessat pots contactar amb la teva entitat financera per començar a gestionar les condicions del préstec. Serà l’entitat financera la que es posi en contacte amb l’ICF o Avalis de Catalunya de cara a la gestió de l’aval.
* Condicions financeres
Préstecs de les entitats financers entre 50.000€ i fins a 1M€, amb l’aval d’Avalis pel 75% del principal.
Préstecs de les entitats financers a partir d’1M€ i fins a 2,5M€, amb l’aval de l’ICF pel 75% del principal.
Termini: fins a 4 anys amb fins a 1 any de carència.
Interès: per part de les entitats financeres, limitació del preu a EURIBOR a 12 mesos més un diferencial màxim de l’1,5%.
Comissions: sense comissió d’obertura ni d’estudi.
* Entitats financeres
Les entitats financeres que estiguin interessades en adherir-se a l’acord amb l’ICF i Avalis de Catalunya per comercialitzar els préstecs amb el 75% d’aval, es poden posar en contacte amb l’ICF al correu electrònic: informacio@avalis.cat
ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 / Thomas Cook
* A qui va dirigit?
Autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que formalitzin operacions en la Línia ICO Empreses i Emprenedors, l’activitat estigui dins d’un CNAE de el sector turístic i activitats connexes segons la relació de CNAE publicarà.
Fitxa ICO Sector Turístic i activitats connexes Covid 19 -Thomas Cook
* Condicions:
Import màxim per client: fins a 500.000 euros, en una o diverses operacions.
Conceptes finançables: Necessitats de liquiditat finançables a través de la Línia Empreses i Emprenedors.
Modalitat: préstec.
Tipus d’interès: fix, fins a l’1,5% (TAE màxima inclosa comissions).
Termini d’amortització i carència: D’1 a 4 anys amb 1 any de carència de principal.
Comissions: l’entitat de crèdit podrà cobrar una única comissió a l’inici de l’operació, a més de, si s’escau, la d’amortització anticipada.
Garanties: a determinar per l’entitat de crèdit, excepte aval de SGR / SAECA.
Vigència: es podran formalitzar préstecs fins al 31 de desembre de 2020.
Aquest finançament amb garantia de l’ICO està sotmesa a l’Reglament (UE) número 1407/2013 de la Comissió Europea relatiu als ajuts de minimis.
* On ho tramito?
A les entitats de crèdit com :
SANTANDER
BBVA
CAIXABANK
BANKINTER
BANCO SABADELL
Altres
Puc ajornar el pagament d’impostos?
Sí, a l’article 14 Reial Decret Llei 7/2020, 12 de març, pel qual s’adopten mesures urgents per a respondre a l’impacte econòmic del COVID-19.
Totes aquelles declaracions, liquidacions i autoliquidacions, de les quals el termini de presentació i ingrés finalitzi des de l’entrada en vigor del present RDLL, i fins el dia 30 de maig de 2020, es podrà ajornar el seu ingrés.
Com ajornar els impostos d’hisenda?

 1. Presentar pels procediments habituals l’autoliquidació, marcant com amb qualsevol altre ajornament l’opció de: RECONEIXEMENT DE DEUTE.
 2. Accedir al tràmit: PRESENTAR SOL.LICITUD, dins de l’apartat d’ajornament de la seu electrònica de l’AEAT.
 3. Molt important: s’ha de marcar la casella “sol·licitud acollida al Reial Decret Llei 7/2020 de 12 de març pel que s’adopten mesures urgents per respondre a l’impacte econòmica del Covid-19.
 4. Casella de “tipus de garantia oferta”: marcar: EXEMPCIÓ.
 5. Número de terminis: 1.
 6. Periodicitat: indicar no procedeix.
 7. Data termini: des de la data del fi de termini ordinari de presentació de l’autoliquidació, es compten 6 mesos. (termini 20/04/20, passaria a: 20/10/20).