Línia de subvenció directa a les micro i petites empreses industrials

El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya treu una línia de subvenció directa a les micro i petites empreses industrials, destinada a contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que tenen les empreses, com a conseqüència de la caiguda de l’activitat.

Aquest ajut està destinat a contribuir al manteniment dels treballadors/ores de les empreses fins a 31 de desembre de 2020 i per a totes aquelles activitats de determinats CCAE’s de l’àmbit industrial, que durant el període de l’1 de març al 30 d’abril de 2020 acreditin una disminució de la seva xifra de negoci superior al 33% respecte del mateix període de l’any anterior.
La subvenció consistirà en una aportació de 1.500 euros per cada treballador/ora que l’empresa beneficiària mantingui amb contracte indefinit entre l’1 de març del 2020 i, almenys el 31 de desembre de 2020.
Aquesta línia d’ajuts s’atorga en règim de concurrència competitiva, per tant, s’atorgaran no per ordre de sol·licitud sinó en funció de determinats criteris. Es pot demanar a partir de demà 12/06/2020 i durant un període de 20 dies naturals.

Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8152 de data 11 de juny de 2020, ha publicat la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.
El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat destina un total de 10.852.000 euros en ajuts directes a micro i petites empreses industrials amb l’objectiu de mantenir l’ocupació. Aquests ajuts van dirigits a les micro i petites empreses que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció (codis CNAE 10 a 33), i les de serveis a la producció (codis CNAE 35 a 39).Per poder accedir als ajuts les empreses han de:

  • Tenir menys de 49 treballadors.
  • Acreditar una reducció en el volum de vendes del 33% o superior en el període de l’1 de març al 30 d’abril del 2020 en relació al mateix període de l’any 2019.
  • Comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

En aquest sentit, es destinaran 1.500 euros per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins el 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Criteris per accedir-hi

Aquesta és una línia amb concurrència competitiva: es valoren les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible.

Aquests criteris són: el territorial, el fet d’haver presentat o no un ERTO, la facturació de 2019, l’ocupació de 2019, i l’afectació sectorial.

Criteri territorials: Rebran una millor qualificació aquelles companyies que no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació. Seguidament es tindran en compte les empreses que han aplicat un ERTO però no han tingut el suport estatal pel que fa a l’exoneració de quotes patronals a la Seguretat Social. I, per últim, es contemplaran els casos en què s’hagi presentat un ERTO per causa de força major.

Pel que fa al criteri de facturació de l’empresa i de treballadors, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors en què a menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.

Per últim, com que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial, s’ha establert també un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector d’activitat; en concret es té en compte l’afectació relativa d’aquets treballadors en relació al nombre d’afiliats que tenen al règim general de la Seguretat Social.

Sol·licituds i termini de presentació

  • El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució i romandrà obert 20 dies naturals.
  • Les sol·licituds s’han de presentar als llocs i pels mitjans que especifica la base 6 de l’annex 1 de l’Ordre de la conselleria d’Empresa i Coneixement, EMC/78/2020,de 9 de juny de 2020, abans citada.

Consulteu PQ
Més informació i sol·licituds, aquí