Història

Els orígens del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es situen a l’any 1997, tot i que la seva creació no es va portar a terme fins l’any 2005.

L’any 1997 els tres municipis que integren la Vall del Ges (Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló) varen iniciar la redacció d’un pla estratègic, amb la vocació de donar resposta a necessitats de promoció econòmica del territori. A finals del 1998 es va presentar el llibre verd, el pla estratègic de la Vall del Ges.

A finals de l’any 1999 els ajuntaments d’Orís i del Bisaura (Montesquiu, Sora, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora i Vidrà) es varen adherir al Llibre Verd i es va iniciar l’ampliació del Pla Estratègic en dos sentits; ampliació del territori objecte d’actuació i ampliació també dels àmbits d’actuació, incorporant a part de la promoció econòmica, els àmbits socials, culturals i de medi ambient.

A principi de 2003 es varen iniciar els treball d’elaboració de l’Agenda 21 de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. El procés d’agenda 21 s’integra en el context del pla estratègic, complementant i ampliant els diferents treballs realitzats principalment en el que fa referència als aspectes ambientals i territorials, però tenint sempre en compte la integració dels aspectes socials, econòmics i ambientals com estratègia per aconseguir un desenvolupament sostenible de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

El treball d’elaboració de l’agenda 21 s’inicia a principis de 2003 i finalitza el juliol de 2004. Per la seva elaboració es varen seguir les següents fases:

Primera fase: recopilació d’informació
Coneixement de la realitat territorial. Anàlisis de factors i paràmetres ambientals, territorials, socioculturals i econòmics.

Segona fase: anàlisis del territori i diagnòstic estratègic
Avaluació dels punts forts i oportunitats, així com dels riscs o problemàtiques detectades en cada un dels àmbits estratègics. Per al diagnòstic, primerament es va realitzar una memòria descriptiva i prediagnosis i posteriorment, mitjançant un procés de participació pública es va elaborar i validar una diagnosis definitiva.

Tercera fase: pla d’acció i la declaració de sostenibilitat
Redacció d’un pla d’acció amb les actuacions i projectes a curt, mig i llarg termini, que s’han de desenvolupar per aconseguir un desenvolupament sostenible del territori.

Quarta fase: implantació de l’agenda 21 dels municipis del Pla Estratègic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura (2004-2014)

El juny de 2005 es crea oficialment el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, ens supramunicipal encarregat d’implantar l’agenda 21 a la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

1998

Presentació del Pla Estratègic de la Vall del Ges — Llibre Verd

1998
1999

Adhesió dels ajuntaments d’Oris i del Bisaura al Llibre Verd

Ampliació del pla Estratègic

1999
2004

Presentació del l’Agenda 21

2004
2005

Constitució del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Incorporació del servei de medi ambient i desenvolupament rural

Firma del conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Torelló pel desenvolupament d’accions de promoció econòmica

2005
2007

Incorporació del servei d’atenció a les persones per implantar accions d’àmbit social i cultural a l’Agenda 21

2007
2008

Incorporació del serveis de promoció econòmica i de l’àrea de formació forestal

2008
2010

Incorporació del servei d’empresa i emprenedoria

2010
2012

Coordinació de l’àrea de promoció económica des del Consorci

2012
2013

Creació del servei de gestió patrimonial i turisme

Cessió de la gestió del Castell de Montesquiu al Consorci per part de la Diputació de Barcelona

2013
2014

L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló surt del Consorci

2014
2015

Modificació dels estatuts

Revisió del Pla Estratègic

2015