Convocatòria subvencions Pla de reactivació municipal II Torelló 2021

Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva en el marc de les bases reguladores específiques per a l’atorgament de subvencions del Pla de reactivació municipal II de Torelló 2021

L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projecte/activitats que tinguin com a objectiu fomentar l’activitat d’empreses, professionals i autònoms afectats per la crisis del COVID-19.La finalitat de les subvencions és:

  • Línia A: reactivar el sector de les activitats de restauració, dels centres d’estètica i bellesa, el sector de les activitats extraescolar i d’oci davant el tancament originat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020 de 19 d’octubre
  • Línia B: reactivar el sector de les activitats afectades per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, concretament gimnasos, el comerç minorista afectat per la no obertura en cap de setmana, el comerç de més de 400m.

Requisits per accedir a la subvenció

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que tinguin l’activitat empresarial al municipi de Torelló, com a mínim des de l’1 d’octubre de 2020, que hagi realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS). i reuneixin les següents condicions:

– Línia A: S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes que el novembre passat van estar obligats a tancar per les restriccions de la pandèmia. Concretament sector de les activitats de restauració, dels centres d’estètica i bellesa, el sector de les activitats extraescolar i d’oci davant el tancament originat per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, modificada per la Resolució SLT/2568/2020 de 19 d’octubre

– Línia B: S’hi podran acollir autònoms, microempreses i pimes que des del 7 de gener de 2021 queden afectats per les noves restriccions de la pandèmia. Concretament gimnasos, el comerç minorista afectats per la no obertura en cap de setmana, el comerç de més de 400m, afectats per la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

  • Queden exclosos els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.
  • Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

Tipologia d’accions subvencionables

Qualsevol tipologia d’acció que dugui a terme l’empresa durant el període de recuperació econòmica degut als efectes del COVID19, és a dir, qualsevol acció portada a terme en el període comprès entre el 15 d’octubre de 2020 i fins el termini de presentació de sol·licitud que pugui suposar per l’empresa una recuperació o increment del volum de vendes, així com l’estimulació de la demanda, i enfortir la solvència financera, i totes aquelles actuacions que vagin a fomentar la creació de sistemes efectius i àgils de venda on-line i la seva logística.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables per dur a terme els conceptes descrits i subvencionables del punt tercer són:Despeses fixes d’estructura, tals com lloguers, subministraments, compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l’acció o accions corresponents, amb excepció de:

– Sous i salaris

– Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d’un tercer

El període subvencionable dels conceptes i els projectes és a partir del 15 d’octubre de 2020 i fins a la fi del termini de presentació de sol·licituds.

Quantia de la subvenció a atorgar

La subvenció atorgada té el caràcter d’import màxim i s’ha de destinar a la realització de l’actuació subvencionada.

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Línia A: Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 1.000 euros, depenent del nombre de persones treballadores a l’empresa a data 15 d’octubre de 2020.

• Empreses de més de 2 treballadors: 1.000,00 €

• Empreses fins a 2 treballadors: 800,00 €

Línia B: Fins el 100 % de les despeses subvencionables, amb una quantia màxima de 750 euros, depenent del nombre de persones treballadores a l’empresa a data 4 de gener de 2021.

• Empreses de més de 2 treballadors: 750 €

• Empreses fins a 2 treballadors: 500 €

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

Cada persona (física o jurídica) sol·licitant només se li podrà atorgar una subvenció.

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Documents que han d’acompanyar la sol·licitud

La documentació a presentar és la següent:

– formulari de sol·licitud de la subvenció

– Alta IAE – Model 036 o 037

– Declaració jurada del compliment de requisits i del nombre de treballadors que tenen al seu càrrec.

-Memòria de justificació de la subvenció on es detallarà el projecte/activitat/actuació objecte de la subvenció i la relació de les factures objecte de la subvenció. L’import dels conceptes i projectes subvencionables haurà de correspondre a l’import del tram de subvenció

– en el cas de persones jurídiques:

• Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.

• Escriptura de constitució o Estatuts. O Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.

• Fotocòpia del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.

– en el cas de persones físiques:

• Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.

Termini per presentar sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació i els annexos corresponents, s’iniciarà el dia 20 de juliol i finalitzarà el dia 15 d’octubre del 2021.

Com fer la sol·licitud:
1) Descarregueu el formulari de sol·licitud. Ompliu-lo i signeu-lo
2) Descarregueu el formulari de declaració responsable. Ompliu-lo i signeu-lo
3) Tramiteu el formulari de sol·licitud degudament signat, juntament amb tota la documentació a presentar indicada al punt 10.2 de les bases reguladores, a través del tràmit d’instància genèrica del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Models per a la sol·licitud:
Formulari de sol·licitud
Declaració jurada del compliment de requisits i de nombre de treballadors línia A
Declaració jurada del compliment de requisits i de nombre de treballadors línia B
Memòria justificativa

Tens tota la documentació de sol·licitud preparada? Tramita la teva sol·licitud aquí

Consulteu les bases reguladores del Pla de reactivació municipal II de Torelló 2021

Consulteu la convocatòria del Pla de reactivació municipal II de Torelló 2021