Convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a d’ocupació

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca un lloc de treball de tècnic/a d’ocupació per portar a terme el programa “Dinamització ocupacional a la Vall del Ges, Orís i Bisaura per fer front als efectes de la covid19”.

Règim: personal laboral temporal
Grup: A2
Denominació del lloc: tècnic/a d’ocupació
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en
funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no
coincidiran necessàriament amb el cap de setmana i/o festius.

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

 • Orientació i acompanyament a persones en recerca de feina de forma individual o grupal
 • Organització i realització de càpsules formatives per a la recerca de feina
 • Dinamització dels espais de recerca de feina
 • Elaboració de recursos ocupacionals. Col·laborar en el disseny i edició de
  recursos i materials d’utilitat per al funcionament del Servei i/o per a les persones
  i/o empreses usuàries.
 • Disseny i execució de programes específics d’acompanyament a la inserció
  sociolaboral
 • Apropament del servei d’ocupació a les empreses del territori
 • Atendre empreses que tenen necessitats relacionades amb els seus recursos
  humans.
 • Disseny i execució de programes de competències per a les empreses i definició
  de perfils professionals
 • Intermediació laboral
 • Disseny i execució de programes formatius per millorar l’ocupabilitat de les
  persones segons les necessitats ocupacionals del teixit productiu del territori i
  noves professions covid
 • Disseny i execució de programes d’incentius a la contractació
 • Orientació de l’educació a les necessitats del teixit productiu
 • Cercar i tractar dades relatives al mercat de treball del territori i col·laborar en la
  seva anàlisi
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i
  actuacions
 • Elaborar memòries i informes relacionats amb els continguts amb els
  continguts del lloc de treball, i molt especialment, els necessaris per a la
  sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li
  siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 31 de desembre de 2020.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció
Formulari de sol·licitud que caldrà adjuntar a la instància genèrica, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 3

En data 11 de gener de 2021 es fa públic el llistat d’admesos i exclosos provisional del procés de selecció, el nomenament dels membres del tribunal i la data de la prova pràctica.