Convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a d’esports

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca un lloc de treball de tècnic/a d’esports per portar a terme el projecte de “Dinamització esportiva als municipis de Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora i Sora” i constitució de borsa per aquesta plaça.

Règim: personal laboral temporal
Grup: A2
Denominació del lloc: tècnic/a d’esports
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb el cap de setmana i/o festius.

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

  • Contribució i facilitació de la gestió esportiva
  • Elaboració de cens d’equipaments esportius, inventari de material esportiu i gestió organitzativa dels equipaments esportius
  • Desenvolupament de propostes de millora de l’organització esportiva
  • Treball amb les entitats esportives dels municipis
  • Disseny i implantació de projectes de dinamització d’activitat esportiva als municipis
  • Impuls d’accions orientades a facilitar l’accés a la pràctica esportiva de la ciutadania
  • Suport als esdeveniments esportius del territori
  • Elaboració de memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball
  • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
  • I totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 21 de juny de 2021.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció
Formulari de sol·licitud que caldrà adjuntar a la instància genèrica, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 3

En data 23 de juny de 2021 es fa públic l’edicte de persones admeses i excloses al procés de selecció, així com el calendari de les proves. Podeu consultar-ho al següent enllaç

En data 1 de juliol de 2021 es fa públic l’edicte del resultat del primer exercici, prova de coneixements de la llengua catalana. Podeu consultar-ho al següent enllaç

En data 8 de juliol de 2021 es fa públic l’edicte del resultat del procés de selecció. Podeu consultar-ho al següent enllaç