Convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a de comerç

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca un lloc de treball de tècnic/a de comerç per portar a terme el programa “Dinamització comercial, fires i mercats a la Vall del Ges, Orís i Bisaura”.

Règim: personal laboral temporal
Grup: A2
Denominació del lloc: tècnic/a de comerç
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb el cap de setmana i/o festius.

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

 • Disseny, execució i avaluació de campanyes de dinamització comercial
 • Informació i orientació a comerços i serveis
 • Actualització de les bases de dades comercials
 • Elaboració i actualització de les guies d’establiments comercials i de serveis dels municipis
 • Disseny, execució i avaluació de campanyes per la promoció de l’ocupació de locals buits
 • Foment del comerç de proximitat
 • Disseny de programes de formació per a dinamitzar el sector i millorar la seva ocupabilitat
 • Foment de l’ús de les TIC en el sector comercial
 • Organització d’accions de transferència de coneixements i bones pràctiques
 • Suport en l’organització de fires
 • Promoció del comerç local a través dels esdeveniments singulars del territori
 • Suport a l’associacionisme comercial
 • Promoció de fires i mercats
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Elaborar memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball, i molt especialment, els necessaris per a la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 26 de gener de 2021.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció
Formulari de sol·licitud que caldrà adjuntar a la instància genèrica, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 3

Es fa públic que en data 1 de febrer de 2021 s’ha publicat la llista de persones admeses i excloses al procés de selecció, així com el calendari de la prova pràctica. Podeu consultar l’edicte en el següent enllaç.

Es fa públic el resultat de la prova de coneixements específics realitzada el dia 8 de febrer de 2021 i el calendari per a la prova competencial. Podeu consultar l’edicte en el següent enllaç.

Es fa públic el resultat final del procés de selecció de tècnic/a de comerç. Podeu consultar l’edicte en el següent enllaç.