Convocatòria per proveir el lloc de treball de tècnic/a de comerç

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca un lloc de treball de tècnic/a de comerç per portar a terme el programa “Dinamització comercial, fires i mercats a la Vall del Ges, Orís i Bisaura”.

Règim: personal laboral temporal
Grup: A2
Denominació del lloc: tècnic/a de comerç
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb el cap de setmana i/o festius.

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

 • Disseny, execució i avaluació de campanyes de dinamització comercial
 • Informació i orientació a comerços i serveis
 • Actualització de les bases de dades comercials
 • Elaboració i actualització de les guies d’establiments comercials i de serveis dels municipis
 • Disseny, execució i avaluació de campanyes per la promoció de l’ocupació de locals buits
 • Foment del comerç de proximitat
 • Disseny de programes de formació per a dinamitzar el sector i millorar la seva ocupabilitat
 • Foment de l’ús de les TIC en el sector comercial
 • Organització d’accions de transferència de coneixements i bones pràctiques
 • Suport en l’organització de fires
 • Promoció del comerç local a través dels esdeveniments singulars del territori
 • Suport a l’associacionisme comercial
 • Promoció de fires i mercats
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Elaborar memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball, i molt especialment, els necessaris per a la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 26 de gener de 2021.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció
Formulari de sol·licitud que caldrà adjuntar a la instància genèrica, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 3