Convocatòria per a la selecció d’un tècnic/a de medi ambient, mitjançant concurs de mèrits

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca la selecció d’un tècnic/a de medi ambient, mitjançant concurs de mèrits (convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada, d’acord amb la disposició addicional sisena i vuitena de la llei 20-2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública)

Règim: personal laboral fix
Denominació del lloc: tècnic/a de medi ambient
Modalitat de selecció: concurs de mèrits (llei 20/2021)
Jornada laboral: completa.
Grup. A2

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

 • Coordinació dels serveis municipals amb relació al comportament mediambiental.
 • Implantació de la normativa mediambiental aplicable al municipis consorciats.
 • Controlar i fer el seguiment dels vectors ambientals en el marc dels municipis consorciats.
 • Controlar i fer el seguiment de la gestió del verd urbà dels municipis consorciats.
 • Gestionar i fer el seguiment dels recursos naturals i dels projectes públics i privats amb incidència potencial sobre aquests recursos: boscos, parcs, torrents, espais agrícoles, corredors verds, etc.
 • Potenciar polítiques de mobilitat sostenible.
 • Potenciar i aplicar programes d’educació i comunicació ambiental adreçats a la població en general i a col·lectius específics.
 • Informar i assessorar als ajuntaments Consorciats en matèria de medi ambient i desenvolupament rural
 • Dissenyar, dirigir i gestionar projectes i programes relacionats amb la sostenibilitat i la innovació ambiental promoguts pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Donar suport als ajuntaments consorciats en la gestió de plagues urbanes
 • Dissenyar accions per promoure la correcta gestió dels residus
 • Elaborar documentació i emetre informes preceptius en matèria de medi ambient i desenvolupament rural
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció

COMUNICACIONS

Es fa públic que en data 13 de setembre de 2022 s’ha dictat resolució de presidència aprovant el llistat de persones admeses i excloses al procés de selecció, el nomenament dels membres del tribunal i el calendari del procés de selecció. Consulta l’edicte

Es fa públic en data 26 de setembre de 2022 del resultat provisional del procés selectiu, segons acta del tribunal reunit en data 21 de setembre de 2022. Consulta l’edicte

En data 27 d’octubre de 2022 s’ha publicat l’edicte del resultat definitiu del procés de selecció. Consulta l’edicte.