Convocatòria per proveir el lloc de treball d’administratiu/va a jornada parcial del Centre de Formació Forestal Especialitzada

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca un lloc de treball d’administratiu/va a jornada parcial pel projecte Centre de Formació Forestal Especialitzada

Règim: personal laboral temporal
Denominació del lloc: administratiu/va del centre de formació forestal especialitzada
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: matins de dilluns a divendres (25 hores setmanals) tot i que pot variar en
funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei.
Sou: 13.900,87€/bruts/anuals
Lloc de treball: Montesquiu i Torelló

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

 • Atenció i informació al públic; personal i telefònicament
 • Gestió i arxiu de documentació administrativa
 • Actualització de base de dades
 • Inventari de material: control d’estocs i gestió de comandes de material fungible i el
  seu seguiment
 • Gestió de l’aprovisionament d’existències i material dels cursos
 • Control i gestió del pla de manteniment de l’equipament formatiu de La Solana
 • Control i gestió de registres
 • Actualització de la pàgina web i xarxes social del centre de formació forestal
  especialitzada
 • Redacció de correus electrònics
 • Redacció i emissió de documents administratius
 • I totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 15 d’octubre de 2021.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció
Formulari de sol·licitud que caldrà adjuntar a la instància genèrica, juntament amb la documentació que s’especifica a la base 3

COMUNICACIONS

Es fa públic que en data 21 d’octubre de 2021 s’ha dictat resolució de presidència aprovant el llistat de persones admeses i excloses al procés de selecció, el nomenament dels membres del tribunal i el calendari de proves. Consulta l’edicte

Es fa públic que en data 30 d’octubre de 2021 s’ha publicat el resultat de la prova de llengua catalana i el calendari de la prova pràctica de coneixements TIC. Consulta l’anunci

Es fa públic el resultat de la prova pràctica de coneixements TIC i el calendari de la prova competencial/entrevista. Consulta l’anunci

Es fa pública l’acta del procés de selecció i la proposta de persona seleccionada i borsa. Consulta l’acta.