Convocatòria per a la selecció d’un tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires, mitjançant concurs de mèrits

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca la selecció d’un tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires, mitjançant concurs de mèrits (convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada, d’acord amb la disposició addicional sisena i vuitena de la llei 20-2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública)

Règim: personal laboral fix
Denominació del lloc: tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires
Modalitat de selecció: concurs de mèrits (llei 20/2021)
Jornada laboral: completa.
Grup. A2

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

 • Disseny, execució i avaluació de campanyes de dinamització comercial
 • Informació i orientació a comerços i serveis
 • Actualització de les bases de dades comercials
 • Elaboració i actualització de les guies d’establiments comercials i de serveis dels
  municipis
 • Disseny, execució i avaluació de campanyes per la promoció de l’ocupació de locals
  buits
 • Foment del comerç de proximitat
 • Disseny de programes de formació per a dinamitzar el sector i millorar la seva
  ocupabilitat
 • Foment de l’ús de les TIC en el sector comercial
 • Organització d’accions de transferència de coneixements i bones practiques
 • Suport en l’organització de fires
 • Promoció del comerç local a través dels esdeveniments singulars del territori
 • Suport a l’associacionisme comercial
 • Promoció de fires i mercats
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Elaborar documentació i emetre informes preceptius en matèria de comerç
 • Elaborar memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball, i
  molt especialment, els necessaris per a la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin
  atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç.

El termini de presentació de candidatures finalitza el dia 27 d’octubre de 2022. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

DOCUMENTACIÓ

– Convocatòria i bases i del procés de selecció

Es fa públic que en data 3 de novembre de 2022 s’ha dictat decret de presidència de persones admeses i excloses al procés de selecció, nomenament dels membres del tribunal i calendari del procés. Podeu consultar-ho al següent enllaç

En data 10 de novembre de 2022 es fa públic el resultat provisional del procés de selecció d’un tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires. Consulta l’edicte.

En data 21 de novembre de 2022 es fa públic el resultat definitiu del procés de selecció d’un tècnic/a de promoció econòmica: comerç i fires. Consulta l’edicte.