Convocatòria per a la selecció d’un tècnic/a de medi ambient, mitjançant concurs de mèrits

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca la selecció d’un tècnic/a de medi ambient, mitjançant concurs de mèrits (convocatòria excepcional d’estabilització d’ocupació de llarga durada, d’acord amb la disposició addicional sisena i vuitena de la llei 20-2021 de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública)

Règim: personal laboral fix
Denominació del lloc: tècnic/a de medi ambient
Modalitat de selecció: concurs de mèrits (llei 20/2021)
Jornada laboral: completa.
Grup. A2

Les funcions del lloc de treball amb caràcter general són:

 • Coordinació dels serveis municipals amb relació al comportament mediambiental.
 • Implantació de la normativa mediambiental aplicable al municipis consorciats.
 • Controlar i fer el seguiment dels vectors ambientals en el marc dels municipis consorciats.
 • Controlar i fer el seguiment de la gestió del verd urbà dels municipis consorciats.
 • Gestionar i fer el seguiment dels recursos naturals i dels projectes públics i privats amb incidència potencial sobre aquests recursos: boscos, parcs, torrents, espais agrícoles, corredors verds, etc.
 • Potenciar polítiques de mobilitat sostenible.
 • Potenciar i aplicar programes d’educació i comunicació ambiental adreçats a la població en general i a col·lectius específics.
 • Informar i assessorar als ajuntaments Consorciats en matèria de medi ambient i desenvolupament rural
 • Dissenyar, dirigir i gestionar projectes i programes relacionats amb la sostenibilitat i la innovació ambiental promoguts pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Donar suport als ajuntaments consorciats en la gestió de plagues urbanes
 • Dissenyar accions per promoure la correcta gestió dels residus
 • Elaborar documentació i emetre informes preceptius en matèria de medi ambient i desenvolupament rural
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 3 de les bases del procés de selecció.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció

COMUNICACIONS

Es fa públic que en data 13 de setembre de 2022 s’ha dictat resolució de presidència aprovant el llistat de persones admeses i excloses al procés de selecció, el nomenament dels membres del tribunal i el calendari del procés de selecció. Consulta l’edicte