Convocatòria del procés de selecció per la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques AODL per al projecte “Dinamització del Sector Metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura”

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel sistema de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per al projecte de Dinamització del sector metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Denominació del lloc: Tècnic/a AODL (Agent d’ocupació i desenvolupament local) de dinamització del sector metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Règim: laboral
Tipus de contracte: temporal
Grup: A2
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb cap de setmana i/o festius.

Les tasques que integren el programa són:

 • Implementar el pla de treball de dinamització del sector metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Organitzar accions per fomentar la competitivitat del sector metall del territori.
 • Afavorir mecanismes de cooperació del sector públic i del sector privat.
 • Disseny, execució i avaluació programes de formació i ocupació vinculats al sector metall
 • Promoure accions de cooperació entre els agents del sector metall
 • Promoure accions per posar en valor el sector metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Actualització de l’anàlisi de les cadenes de valor vinculades al sector metall del territori
 • Dissenyar i implementar programes per despertar vocacions industrials
 • Dissenyar, executar i avaluar programes per impulsar la innovació al sector metall del territori
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Elaborar memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball, i molt especialment, els necessaris per a la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 4 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 10 de desembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ

Convocatòria i bases i del procés de selecció

RESULTAT

 • En data 14 de desembre de 2021 s’ha dictat resolució de presidència aprovant la llista d’admesos i exclosos del procés de selecció, així com el nomenament dels membres del tribunal i el calendari de les proves. Podeu consultar-ho al següent enllaç
 • En data 20 de desembre de 2021 es publica el resultat de la prova pràctica i el calendari de les entrevistes. Podeu consultar-ho al següent enllaç.
 • En data 24 de desembre de 2021 es publica l‘acta del procés de selecció d’AODL de dinamització del sector metall i la proposta de persona seleccionada. Podeu consultar-ho al següent enllaç.