Convocatòria del procés de selecció per la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques AODL per al projecte “Dinamització de l’economia cultural i creativa”

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel sistema de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per al projecte de Dinamització de l’economia cultural i creativa a la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Denominació del lloc: Tècnic/a AODL (Agent d’ocupació i desenvolupament local) de Dinamització de l’economia cultural i creativa
Règim: laboral
Tipus de contracte: temporal
Grup: A2
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb cap de setmana i/o festius.
Incorporació: 31 d’octubre de 2022

Les tasques que integren el programa són:

 • Implementar el pla de treball de dinamització cultural i creativa a la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Prospecció, identificació i promoció dels recursos de l’economia cultural i creativa de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Visites als diferents agents del territori vinculats amb l’economia cultural i creativa
 • Creació i dinamització de taules de treball per afavorir mecanismes de cooperació del sector públic i del sector privat entorn l’economia creativa.
 • Disseny i execució d’accions que permetin la visibilització de la industria cultural i creativa de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Disseny de programes d’acompanyament i formació per millorar la competitivitat de la industria cultural i creativa
 • Foment de l’associacionisme
 • Foment d’un espai de trobada i coworking per als agents de l’economia cultural i creativa del territori
 • Foment de l’ocupació i l’emprenedoria en activitats culturals i creatives
 • Foment d’esdeveniments culturals i creatius al territori
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Elaborar memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball, i molt especialment, els necessaris per a la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 4 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 10 d’octubre de 2022.

DOCUMENTACIÓ

Bases i convocatòria del procés de selecció

En data 11 d’octubre de 2022 es fa public l’edicte de persones admeses i excloses al procés de selecció, el nomenament del tribunal i el calendari del procés de selecció. Consulta l’edicte en el següent enllaç

En data 17 d’octubre de 2022 es fa públic el resultat de la prova de coneixements específics i l’horari de la prova competencial. Consulta l’edicte en el següent enllaç.

En data 19 d’octubre de 2022 es fa públic el resultat final del procés de selecció. Consulta l’acta del tribunal en el següent enllaç.