Convocatòria del procés de selecció per la creació d’una borsa de treball de tècnics/ques AODL per al projecte “Desenvolupament sostenible i transició energètica”

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura convoca el procés de selecció per la creació d’una borsa de treball, en règim laboral temporal, pel sistema de concurs oposició lliure, de tècnics/ques d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) per al projecte de Desenvolupament sostenible i transició energètica a la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Denominació del lloc: Tècnic/a AODL (Agent d’ocupació i desenvolupament local) de Desenvolupament sostenible i transició energètica la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Règim: laboral
Tipus de contracte: temporal
Grup: A2
Modalitat de selecció: concurs-oposició
Jornada laboral: de dilluns a divendres (37,5 hores setmanals) tot i que pot variar en funció de les necessitats del servei, i amb els descansos previstos per la llei, que no coincidiran necessàriament amb cap de setmana i/o festius.

Les tasques que integren el programa són:

 • Implementar el pla de treball de desenvolupament sostenible i transició energètica a la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Facilitar i promoure la nova cultura energètica entre tots els sectors de la població. · Difondre una nova cultura de la gestió de recursos més eficient, menys costosa econòmicament, i més beneficiosa ambiental i socialment i que generi ocupació
 • Suport i assessorament en la transició energètica domèstica
 • Assessorament per a la transició energètica de les empreses del territori
 • Disseny i execució d’accions per promoure comunitats energètiques locals
 • Identificació del potencial renovable dels polígons del territori
 • Impuls de campanyes de divulgació i programes pedagògics a centres educatius sobre transició energètica
 • Disseny i execució d’accions per promoure la mobilitat elèctrica a la Vall del Ges, Orís i Bisaura
 • Implementar accions d’orientació i formació laboral en l’àmbit de la transició energètica
 • Disseny i execució d’accions per fomentar l’ús i la producció de biomassa com a font d’energia renovable produïda amb recursos locals.
 • Afavorir mecanismes de cooperació del sector públic i del sector privat.
 • Realitzar el seguiment de la gestió pressupostària dels projectes i actuacions
 • Elaborar memòries i informes relacionats amb els continguts del lloc de treball, i molt especialment, els necessaris per a la sol·licitud i justificació de subvencions.
 • Portar a terme totes aquelles altres tasques de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

Les persones interessades poden presentar la seva candidatura a través del següent enllaç. Juntament amb la instància genèrica caldrà presentar la documentació que s’especifica en el punt 4 de les bases del procés de selecció.

Es poden presentar candidatures fins el dia 14 de desembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ

– Convocatòria i bases i del procés de selecció

NOTICIES

– Es fa públic el decret de presidència de data 16 de desembre de 2021 aprovant la llista de persones admeses i excloses al procés de selecció, el nomenament dels membres del tribunal i el calendari de la prova pràctica. Podeu consultar-ho al següent enll

– Es fa públic el resultat de la prova pràctica realitzada el dia 20 de desembre de 2021 i el calendari de l’entrevista. Podeu consultar-ho al següent enllaç

-Es fa públic l’acta del procés de selecció d’AODL de desenvolupament sostenible i transició energètica, persona seleccionada i borsa. Podeu consultar-ho al següent enllaç.