Convocatòria de subvencions Pla de reactivació municipal de Torelló 2020

Descripció: L’objecte de les subvencions de la present convocatòria és finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu fomentar l’activitat del teixit empresarial de Torelló, posant especial atenció en aquelles empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes de la Covid-19.

Destinataris: Tenen dret a sol·licitar la subvenció tota persona física o jurídica que tingui l’activitat empresarial al municipi de Torelló, com a mínim des de 1 de gener de 2020. En concret poden sol·licitar-la aquelles empreses, autònoms i professionals que han dut a terme o porten a terme iniciatives per mantener, fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi i que han patit una reducció involuntària de la seva facturació com a conseqüència de la covid-19. Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

Despeses subvencionables:
– Despeses de lloguer o despeses financeres de locals comercials, de serveis i espais d’activitats empresarials de l’anualitat 2020.
– Despeses laborals i de personal per dur a terme les activitats subvencionables.
– Despeses de funcionament i d’inversions dels conceptes subvencionables.
– Qualsevol altra despesa en relació amb l’objecte i els conceptes subvencionables.
El període subvencionable és a partir de la declaració de l’estat d’alarma pel RD463/2020 de 14 de març fins a la fi del termini de presentció de sol·licituds.

Normativa aplicable:
Bases de la subvenció Pla de reactivació municipal de Torelló
Convocatòria de subvenció Pla de reactivació municipal de Torelló

Període de sol·licitud: del 23 d’octubre al 7 de novembre de 2020

Com fer la sol·licitud:
1) Descarregueu el formulari de sol·licitud. Ompliu-lo i signeu-lo
2) Descarregueu els formularis annexos a la sol·licitud
3) Tramiteu el formulari de sol·licitud degudament signat, juntament amb els annexos i la documentació que s’especifica en el punt onzè de les bases de subvenció, a través del tràmit d’instància genèrica del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Models per a la sol·licitud:
Formulari de sol·licitud
Declaració jurada del nombre de treballadors
Declaració jurada del decrement de facturació
Memòria justificativa

Tens tota la documentació de sol·licitud preparada? Tramita la teva sol·licitud aquí