CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES PERSONES QUE S’ESTABLEIXEN COM A AUTÒNOMES, AMB ACTIVITAT ECONÒMICA A TORELLÓ

OBERTA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES PERSONES QUE S’ESTABLEIXIN COM A AUTÒNOMES, PER A LA POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA AL MUNICIPI DE TORELLÓ

L’objecte de les subvencions és incentivar la creació del propi lloc de treball, autoocupació per part de persones que ubiquin la seva activitat econòmica a Torelló.

Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les:

-Persones que s’incorporen al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, i que hagin causat alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a partir de l’1 de gener de l’any de la convocatòria.

-Persones que s’incorporin a una activitat econòmica existent, bé com a soci d’una una societat civil o mercantil i que no hagin estat enquadrats en Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en els sis mesos anteriors a la data d’alta en el RETA en l’any de la convocatòria que correspongui.

Requisits de les persones beneficiàries:

a) Que el/la sol·licitant hagi ubicat l’empresa a Torelló i que acrediti que és usuari del servei d’emprenedoria del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura que opera per l’Ajuntament de Torelló.

b) Que desenvolupi una activitat econòmica i estigui en possessió dels permisos exigibles relatius a l’activitat.

c) No tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament de Torelló, la Seguretat Social i l’Agència Tributària.

d) No estar incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions

e) No haver estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions

Quantia individualitzada de la subvenció.

-Es subvencionaran a les persones que es donin d’alta a RETA amb una activitat econòmica ubicada a Torelló amb un import de 750 €

Procediment de concessió

El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la resolució de convocatòria.

Documents que han d’acompanyar a la sol·licitud

La documentació a presentar és la següent:

-Formulari de sol·licitud

-DNI

-Alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors: Obligacions censals (model 036 o model 037)

-Alta inicial en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA)

-Certificat que acrediti que es troba al corrent de pagament de les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social.

 Com fer la sol·licitud:

1) Descarregueu el formulari de sol·licitud. Ompliu-lo i signeu-lo

2) Tramiteu el formulari de sol·licitud degudament signat, juntament amb tota la documentació a presentar indicada al punt 6.4 de les bases reguladores, a través del tràmit d’instància genèrica del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Models per a la sol·licitud:
– Formulari de sol·licitud

Termini per presentar sol·licitud

Des del dia 26 d’octubre fins al 30 de novembre del 2022.

Més informació 93 859 22 26

Consulteu la CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A LES PERSONES QUE S’ESTABLEIXIN COM A AUTÒNOMES, PER A LA POSADA EN MARXA D’UNA ACTIVITAT ECONÒMICA AL MUNICIPI DE TORELLÓ