Convocatòria de la línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i circulant adreçada a l’impuls de la indústria catalana per als anys 2021 i 2022

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, es fa pública la convocatòria per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls industrial per als anys 2021-2022 (Resolució EMC/1037/2021, de 29 de març)

L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajuts en forma de garantia per a finançar projectes d’inversió i circulant destinats a impulsar l’activitat industrial.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les empreses industrials i de serveis relacionats que tinguin seu social o seu operativa a Catalunya, o bé que siguin de nova implantació a Catalunya, i que compleixin quatre dels vuit criteris que s’indica a les bases reguladores ORDRE EMC/51/201, de 3 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts en forma de garantia per finançar projectes d’inversió i circulant adreçats a l’impuls de l’activitat industrial catalana.

La tipologia dels projectes objecte de finançament, despeses elegibles i termini d’execució de les despeses subvencionables:
-Projectes d’inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels
existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.
b) La creació o el manteniment de l’ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d’aquesta ocupació i la
retenció de talent.
c) La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
d) L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en
la resta dels seus àmbits d’activitat.
e) L’increment de les exportacions.
-Projectes d’inversió: es consideren elegibles les despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials i les
despeses de subcontractació o de personal directament vinculades a l’execució del projecte i activades al
balanç de l’empresa.
-Circulant: es consideren elegibles les despeses de circulant relatives a activitats de producció i fabricació.

El termini d’execució de les actuacions subvencionables és, amb caràcter general, des de l’1 de gener de 2021 fins a un màxim dels 24 mesos posteriors a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l’ajut. Aquest termini s’ajustarà a la normativa de la Unió Europea d’ajuts d’estat que apliqui en cadascuna de les sol·licituds d’acord amb la base 18.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al DOGC i restarà obert fins al 31 de desembre de 2022 o fins a exhaurir el pressupost per a aquests conceptes

Per més informació cliqueu:

Convocatòria RESOLUCIÓ EMC/1037/2021

Bases reguladores ORDRE EMC/51/2021