Convocatòria d’ajuts estímul a la contractació per a empreses del sector metall

Oberta la convocatòria  per a la concessió de subvencions en règim de concurrencia no competitiva d’estímul a la contractació en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall 2021-2022”

Com fer la sol·licitud:
1) Descarregueu el formulari de sol·licitud. Ompliu-lo i signeu-lo
2) Tramiteu el formulari de sol·licitud degudament signat, juntament amb tota la documentació a presentar indicada al punt 7 de la convocatòria de l’ajut a través del tràmit d’instància genèricadel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Per a la sol·licitud:
– Formulari de sol·licitud
Enllaç instància genèrica

Objecte de les subvencions  de la present convocatòria és estimular la contractació de persones participants al programa “Treball, talent i tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall” per part de les empreses del metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, i afavorir així a la reducció de la taxa d’atur i estimular la creació de llocs de treball en el sector metall.

L’ajut consistirà en oferir una dotació econòmica a les empreses del sector del metall de la Vall del Ges, Orís i Bisaura que contractin prioritàriament persones d’algun delssegüents col·lectius:
– Persones demandants d’ocupació que hagin participat en les formacions realitzades en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall” i que hagin assolit satisfactòriament els continguts.
– Persones desocupades de llarga durada: Persones que han estat desocupades durant els darrers 365 dies ininterromputs, ja sigui per situació d’atur o inactivitat laboral.
– Persones en situació de precarietat laboral: Persones que en els darrers 365 dies o bé hagin tingut una jornada laboral inferior al 20% o bé hagin encadenat contractes temporals d’una durada igual o inferior a tres mesos.
– Persones demandants d’ocupació ocupades que vulguin una millora de l’ocupabilitat en el sector del metall i que hagin participat en alguna acció vinculada al programa Treball, Talent i Tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall i que hagin assolit satisfactòriament els continguts.

Quantia de les subvencions a atorgar
L’import màxim de la subvenció serà l’equivalent a tres (3) mensualitats del salari mínim interprofessional (SMI) per cada contracte que tingui una durada mínima de sis (6) mesos. Els mesos subjectes a la subvenció seran els compresos entre el 1 de gener de 2022 i el 30 de desembre de 2022.
El salari mínim interprofessional serà el vigent de l’any en què es concedeixi l’ajut.
En cas de baixa per incapacitat laboral sobrevinguda, l’ajut corresponent als dies de baixa serà del 50% del SMI diari.
En cas de finalització anticipada del contracte (finalització abans que hagin transcorregut els primers 6 mesos consecutius de vigència del contracte), l’ajut serà proporcional als dies treballats i per un import màxim del 50% de SMI diari, sempre i quan l’empresa en justifiqui un motiu legalment previst.

Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquestes bases és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, o fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la present convocatòria.

Persones beneficiàries
Pot concórrer a aquesta convocatòria qualsevol persona física o jurídica amb centre de treball als municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura: Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, Torelló i Vidrà, de naturalesa privada, que realitzi una activitat econòmica en el sector del metall i que tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral.

Requisits i obligacions per obtenir la condició de persona beneficiària.
Les persones beneficiàries de l’ajut hauran de complir els requisits següents:
a) Tenir com a mínim un centre de treball als municipis de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
b) Estar donades d’alta de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), si li correspon.
c) No ser dependents ni estar societàriament vinculades a administracions i organismes públics.
d) Estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social.
e) No haver realitzat acomiadaments improcedents o expedients de regulació d’ocupació en els darrers 3 mesos anteriors a la sol·licitud de subvenció.
f) Contractar una persona dels col·lectius indicats a la base 4 per un període no inferior a 180 dies (6 mesos). La data d’inici del contracte ha de ser de l’1 de gener de 2022 a l’1 de juny de 2022.
g) Disposar d’una adreça electrònica de contacte a efectes de comunicació dels tràmits vinculats a aquesta convocatòria de subvenció.
h) Ser titular d’un compte bancari on rebre l’import de l’ajut. Aquest s’haurà d’indicar en el moment de presentar la sol·licitud.

Requisits que han de complir les persones contractades.
Les persones contractades mitjançant l’ajut “estimular la contractació” han de complir els següents requisits:
a) Persones demandants d’ocupació que hagin participat en les formacions realitzades en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall” i que hagin assolit satisfactòriament els continguts.
b) Persones desocupades de llarga durada: Persones que han estat desocupades durant els darrers 365 dies ininterromputs, ja sigui per situació d’atur o inactivitat laboral.
c) Persones en situació de precarietat laboral: Persones que en els darrers 365 dies o bé hagin tingut una jornada laboral inferior al 20% o bé hagin encadenat contractes temporals d’una durada igual o inferior a tres mesos.
d) Persones demandants d’ocupació ocupades que vulguin una millora de l’ocupabilitat en el sector del metall i que hagin participat en alguna acció vinculada al programa Treball, Talent i Tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall i que hagin assolit satisfactòriament els continguts.
En tots els punts a.b.c i d :
– Estar empadronades en algun municipi de la comarca d’Osona
– Estar inscrites al Servei Local d’ocupació de referència

Contractacions excloses de l’ajut.
Queden exclosos de l’ajut i fora d’aquestes bases els contractes següents:
a) Els realitzats per jornades inferiors al 50%.
b) Els realitzats amb persones que en els 12 mesos anteriors a la data de la contractació estiguessin prestant serveis amb caràcter indefinit en la mateixa empresa, o en una altra empresa si existeixen socis comuns amb el 25% de participació d’ambdues empreses.
c) Els realitzats amb el cònjuge, ascendents, descendents i la resta de parents, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau inclusiu; de qui siguin membres dels òrgans d’administració de les empreses que tinguin la forma jurídica de societat o dels qui tinguin una participació del capital de l’empresa igual o superior al 25%.

Límits a la presentació de les sol·licituds: Només s’admetran dues sol·licitud per persona física o jurídica.

Documents que han d’acompanyar la sol·licitud:
-Formulari de sol·licitud signat pel sol·licitant, per acollir-se a l’ajut.
-Còpia del DNI de la persona que signa la sol·licitud
-Poders per actuar i comprometre’s en nom de l’empresa
-Còpia del NIF de l’empresa.
-Còpia de les escriptures de constitució de la societat, si és el cas.
-Certificats d’Hisenda i de la Seguretat Social conforme l’empresa està al corrent de pagament.
-Còpia de l’alta de l’activitat econòmica en Hisenda, si li correspon.
-Documentació del banc que acrediti la titularitat del compte bancari del beneficiari, on s’efectuarà la transferència per l’import de l’ajut atorgat.

Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i els annexos corresponents, s’iniciarà el 31 de maig de 2022 i fins a exhaurir la dotació pressupostària indicada a la present convocatòria.
El termini màxim de presentació de sol·licituds i de documentació justificativa serà en qualsevol cas abans del dia 15 de setembre de 2022.
Les sol·licituds podran presentar-se a través de la seu electrònica del Consorci o per escrit mitjançant la complementació del model normalitzat, que serà signat per l’interessat/da o pel legal representant de
l’entitat.

Com fer la justificació:
1) Descarregueu el formulari de justificació. Ompliu-lo i signeu-lo
2) Tramiteu el formulari de justificació degudament signat, juntament amb tota la documentació a presentar indicada al punt 9.1 de les bases reguladores, a través del tràmit d’instància genèricadel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Documents que han d’acompanyar la justificació, per tal de tramitar el pagament de l’ajut, o de la seva bestreta:
-Còpia del contracte de treball, de l’alta a la Seguretat Social i del NIF de la persona contractada.
-Certificat d’empadronament a algun municipi d’Osona amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors a la data de la convocatòria de l’ajut, de la persona contractada.
-Nòmines signades per la persona contractada per a la qual s’ha atorgat l’ajut, corresponents al període de contractació que és objecte de l’ajut.
-Documentació de l’entitat bancària que acrediti que s’han efectuat les transferències salarials a favor de la persona contractada durant el període de contractació objecte de l’ajut.
-Documentació de la Seguretat Social (TC2) i comprovant de pagament de les quotes a la Seguretat Social durant el període de contractació objecte de l’ajut.
El termini màxim per presentar la documentació justificativa serà en qualsevol cas abans del 31 de
desembre de 2022.

Per a la justificació:
-Formulari de justificació
– Enllaç instància genèrica

Consulteu les bases reguladores dels ajuts d’estímul a la contractació en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall 2021-2022”

Consulteu la convocatòria  de l’ajut d’estímul a la contractació en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia. Ocupa’t en el sector del metall 2021-2022”