Ajuntament de Sant Quirze de Besora: Borsa de treball per a arquitecte tècnic aparellador (2020 i 2023)

S’ha obert una nova borsa de treball pública, corresponent al lloc de treball d’arquitecte tècnic aparellador a l‘Ajuntament de Sant Quirze de Besora pel període comprès entre el 2021 i el 2023.

Les sol·licituds es poden presentar durant 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP de Barcelona, el dia límit de presentació de les ofertes serà el dia 7 de gener. S’ha de formalitzar la sol·licitud a través del web de l’Ajuntament, entrant una instància genèrica. A la instància s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia del DNI o NIF, a més dels documents acreditatius dels requisits exigits i els mèrits al·legats que s’especifiquen en les bases reguladores de la convocatòria.