Ajuda pla de reactivació Municipal de Torelló 2020

S’aproven les Bases Específiques Reguladores de les subvencions del Pla de Reactivació Municipal de Torelló 2020.

L’Ajuntament de Torelló amb la voluntat de reactivar l’activitat econòmica del municipi de Torelló promou el Programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis, indústria, etc.) de Torelló més afectats per la crisis del COVID-19.

En què consisteix?

La subvenció és una prestació econòmica única que té com a finalitat ajudar econòmicament a les persones beneficiàries detallades anteriorment.

Qui són les persones beneficiàries?

Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica que tingui l’activitat empresarial al municipi de Torelló, com a mínim des de l’1 de gener del 2020, que hagi realitzat l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS).

En concret poden sol·licitar-la aquelles empreses, autònoms i professionals que han dut a terme o porten a terme iniciatives per mantenir, fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi i que han patit una reducció involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Quin són els conceptes, projectes, despeses subvencionables?

Els conceptes i projectes subvencionables són els següents:

a. El manteniment dels locals comercials, de serveis i centres de treball amb activitat empresarial. Aquest concepte es justifica per la importància per la vida del municipi de tenir locals comercials i de serveis en concret i espais amb activitat econòmica en general per la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania, pel valor social que suposen. Així es considera una mesura molt important per tal que no incrementin els locals comercials i espais de serveis buits.

b. Les campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials del municipi.

c. El foment de noves activitats i nous serveis de les empreses i d’inversions realitzades per dur-les a terme: promoció de la venda online i de les noves tecnologies en l’activitat empresarial, la creació de manteniment i impuls de nous serveis (serveis a domicili per exemple).

d. La creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes (que fins ara no feia l’empresa, habitualment) fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual.

e. Qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria.

Les despeses subvencionables per dur a terme els conceptes descrits i subvencionables del punt tercer són:

a. Despeses de lloguer o despeses financeres de locals comercials, de serveis i espais d’activitats empresarials de l’anualitat de 2020.

b. Despeses laborals i de personal per dur a terme les activitats subvencionables

c. Despeses de funcionament i d’inversions dels conceptes subvencionables

d. Qualsevol altra despesa en relació a l’objecte i els conceptes subvencionables

El període subvencionable dels conceptes i els projectes és a partir de la declaració de l’estat d’alarma pel Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 fins a la fi del termini de presentació de sol·licituds.

Quins són els criteris objectius d’atorgament de la subvenció?

Atenent a l’objecte d’aquestes bases, que és ajudar a les empreses que han fomentat la seva activitat de diferent manera i han patit una davallada dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del COVID-19, els criteris de puntuació són dos:

a. % de decrement de la facturació: aquest decrement s’acreditarà comparant els ingressos del mes d’abril de 2020 amb els ingressos del mes d’abril de 2019.

En cas d’empreses de nova creació, amb menys d’un any de funcionament, el % es calcularà en relació a la mitjana mensual dels mesos anteriors a l’abril de 2020. Aquest criteri s’ha de complir per poder sol·licitar l’ajut. En cas que l’empresa no hagi decrementat la facturació un mínim del 25% no es pot presentar.

b. Nombre de persones que treballen a l’empresa: ja sigui en modalitat d’autònom, de soci, de professional o de contractació al règim general o qualsevol altra previst segons l’activitat. Així el concepte nombre de treballadors és la suma de treballadors per compte pròpia autònoms i treballadors per compte d’altri. Aquest criteri és secundari i es té en compte a partir de que es compleixi el criteri a).

La puntuacions de cada criteri són les següents:

a. % de decrement de la facturació

1. Decrement entre 75% i 100% de la facturació: 20 punts

2. Decrement entre 50% i 74% de la facturació: 15 punts

3. Decrement entre un 25% i un 49% de la facturació: 5 punts

b. Nombre de persones que treballa a l’empresa:

1. Empreses de més de 5 treballadors: 15 punts

2. Empreses de 2 a 5 treballadors: 10 punts

3. Empreses de 1 treballador: 5 punts

Quina és la quantitat de la subvenció?

La quantia de la subvenció serà una única quantitat segons la suma de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables:

a. Si la puntuació és de 26 a 35 punts: 1.000 €

b. Si la puntuació és entre 16 a 25 punts: 750 €

c. Si la puntuació és entre 10 i 15 punts: 500 €

Quin és el termini per presentar la sol·licitud?

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitzarà en la data que s’indiqui en la convocatòria.

Per poder accedir a l’ajuda s’ha de disposar de certificat digital

+ INFORMACIÓ 93 859 22 26 BASES REGULADORES PLA DEL REACTIVACIÓ MUNICIPAL